Bạn cũ mất đi, bạn mới đến. Cũng như ngày tháng, ngày cũ qua đi, ngày mới đến. Điều quan trọng là làm nên ý nghĩa: một tình bạn có ý nghĩa hay một ngày có ý nghĩa.

Đức Lạt Lai Lạt Ma

Nguồn : vietthuc.org

.

.

Advertisements