Đúng là chẳng còn cái bực mình nào hơn cái bực mình kiểu này !

posted by TLSG