Hán đế nghĩ bụng:Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô , Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục

posted by ĐỗTríTrung

Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3, có Hán Hiến Đế chủ trì. Hiến Đế  cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào vú, bắt múa đãi khanh tướng. Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 Tào, Lưu và Tôn.

Bỗng đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến sáng lại. Hiến Đế thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, còn tay Lưu Bị dính nhọ nồi.
Mũi Lưu Bị cũng bị đen.

Hán đế nghĩ bụng:Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô , Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta. Vua Hán bèn khen Tháo trung nghĩa và phong Tháo làm Ngụy vương.

Tháo khoái quá, cười nhe răng….Răng và lưỡi đen thui !!!!